Tingimused

Need kasutustingimused (edaspidi: “kasutustingimused”) moodustavad teie (klient, edaspidi: “kasutaja” või “kasutajad”) ja Bitwallet Limited OÜ (registrikood 14616070; meie ettevõte, edaspidi: “Aurapay”) vahel sõlmitud kokkuleppe ning neid kohaldatakse teenustele (edaspidi: “teenused”), mida Aurapay kasutajatele osutab. Kasutaja on kohustatud nõustuma kõigi kasutustingimustes sätestatud tingimustega ning kasutustingimuste lehekülgedel sätestatud lepingute ja põhimõtete sisuga.

Teenuste kasutamisel peab kasutaja hoolikalt läbi lugema kõik tingimused, mis on kasutustingimustes, lepingutes ja põhimõtetes nimetatud. Aurapay võib kasutustingimused oma äranägemise järgi igal ajal üle vaadata, avaldades nende muudetud versiooni oma veebisaidil. Muudetud versioon jõustub selle postitamise ajal. Kui muudetud versioon sisaldab olulisi muudatusi, avaldab Aurapay 30 päeva enne muudatuste jõustumist teate nende kohta Aurapay veebisaidi jaotises „Põhimõtete uuendamine“.

See on väga oluline dokument, millest kasutaja peab aru saama ja mille põhjal tuleb tal otsustada, kas ta soovib teenuseid kasutada. Kasutaja peab tunnistama ja nõustuma, et teenuste kasutamisega võivad kaasneda järgmised riskid.

Kui kasutaja rikub kasutustingimusi, Aurapay kasutuspõhimõtteid või muud kasutaja ja Aurapay vahel sõlmitud lepingut, võib Aurapay kasutaja konto oma äranägemise järgi kinni panna, ajutiselt peatada või kehtestada kontole piirangud või piirata muul viisil kasutaja juurdepääsu teenustele.

Aurapay ei ole raha saatmise ega rahaülekannete teenus ja Aurapay teenuseid ei tohi kasutada selleks, et kanda raha üle kolmandatele isikutele.

Kasutustingimuste eesmärk ei ole meelitada ega kutsuda kedagi üles teenuseid kasutama.

1. Makseteenused ja nende kasutustingimused

1.1. Makseteenused.

Aurapay on arveldusteenuse osutaja. Kasutaja võib Aurapay teenuste abil teha makseid teistele isikutele, kellel on Aurapay konto, või saada makseid teistelt isikutelt, kellel on Aurapay konto.

1.2. Kasutustingimused.

Teenuste kasutamiseks peab kasutaja olema vähemalt 20-aastane. Kasutaja elukohariik määratakse tema kontol.

1.3. Teave.

Kasutaja peab konto avamiseks ja haldamiseks esitama Aurapayle õiged ning ajakohased andmed.

 • sikusamasuse tuvastamine. Kasutaja nõustub, et Aurapay võib teha vajalikuks peetavaid viiteid, et tuvastada kasutaja isikusamasus kas otse või kolmanda isiku kaudu. Seetõttu võib Aurapay nõuda, et kasutaja esitaks talle oma täpsemad andmed või dokumendid, oma sotsiaalkindlustuse ja/või Jaapani maksunumbri (Jaapanis nimetatakse “Minu number”), maksukohustuslase registreerimisnumbri või sotsiaalkindlustusnumbri selleks, et kinnitada kasutaja isikut e-posti aadressi või rahaliste vahendite tegeliku omanikuna, tellida krediidiaruanne või kinnitada teavet kolmanda isiku andmebaasi või muude allikate vahendusel.
 • Teabe uuendamine. Kui kasutaja krediitkaardi number või kehtivusaeg muutub, võib Aurapay kasutaja kontot uuendada, hankides vajalikud andmed oma finantsteenuste partneritelt.

2. Maksete tegemine

2.1. Makselimiit.

Aurapay võib oma äranägemise järgi määrata teenuste raames kasutatava makselimiidi.

2.2. Maksmisest keeldumine ja tagasimaksete tegemine.

Kui kasutaja teeb makse, ei ole makse saaja kohustatud seda vastu võtma. Sissenõudmata, tagastatud või tagasilükatud maksed tagastatakse kasutaja saldole või algse makseviisi kohaselt. Sissenõudmata makse tagastatakse 30 päeva jooksul pärast maksekuupäeva.

2.3. Kaupmehe tehingu viibimine.

Konkreetsele kaupmehele tehtava makse puhul annab kasutaja kaupmehele volituse raha vastu võtta ja tehing lõpule viia (makse töötlemine). Makse peetakse kinni seni, kuni kaupmees lõpetab selle töötlemise. Makse töötlemine võib olenevalt kaupmehest viibida. Sellisel juhul kehtib kaupmehele antud volitus kuni 30 päeva. Kui makse tegemine hõlmab vääringu konverteerimist, otsustatakse vahetuskurss siis, kui kaupmees töötleb makse ja viib tehingu lõpule.

2.4. Eelnevalt heakskiidetud makse.

Eelnevalt heakskiidetud makse” on selline makse, mille puhul kasutaja kinnitab, et kaupmees teeb makse perioodiliselt või ebaregulaarselt ja ühekordselt. Sellisel juhul loetakse, et kaupmees kui kasutaja esindaja nõustub üksikkasutajatele kehtestatud kasutustingimustega selliste maksete tegemiseks Jaapanis. Kui kasutaja kontolt tehakse eelnevalt heakskiidetud makse, saadetakse kasutajale e-kiri sellise tehingu kinnitamiseks.

2.5. Eelnevalt heakskiidetud makse peatamine.

Eelnevalt heakskiidetud makse võib peatada, teatades sellest Aurapayle vähemalt viis tööpäeva enne järgmise makse kavandatud tähtaega. Kui kasutaja teatab Aurapayle eelnevalt heakskiidetud makse peatamisest, peatatakse kõik maksed, mis põhinevad asjaomase kaupmehega sõlmitud lepingul. Isegi heakskiidetud makse peatamise korral võidakse kasutajat endiselt pidada vastutavaks maksete või muude viiviste eest kaupmehega sõlmitud lepingu tingimuste kohaselt, mistõttu võib kasutajalt nõuda, et ta maksaks kaupmehele muul viisil.

3. Konto sulgemine

3.1. Konto sulgemise viis.

Kasutaja võib oma konto igal ajal sulgeda, järgides konto seadistamise juhiseid. Konto sulgemisel tühistab Aurapay kõik kinnipeetud tehingud, välja arvatud juhul, kui see on seadusega keelatud. Kasutajakonto sulgemise eest ei võeta tasu.

3.2. Konto sulgemise piirangud.

Kasutaja ei tohi oma kontot sulgeda, et hoiduda juurdlusest või vältida juurdlust. Kasutaja vastutab kontoga seotud kohustuste eest ka pärast konto sulgemist.

4. Makse laekumine

4.1. Makse laekumise funktsioon.

Makse laekumise funktsioon on riigiti erinev.

4.2. Kohustus hüvitada kehtetud maksed.

Kui mõni tehtud või saadud makse muutub hiljem mingil põhjusel kehtetuks, on kasutajal kohustus hüvitada Aurapayle kogu kasutajale makstud või kasutaja makstud summa ning kõik asjakohased teenustasud. Kasutaja vastutab peale muude hüvitiste ka kohaldatavate teenustasude maksmise eest, kui Aurapay leiab, et kasutaja vastutab nõude või tagastusnõudega kaasneva probleemi eest lisaks maksja makstud summale, või kui makse tühistatakse.

Kasutaja annab Aurapayle nõusoleku debiteerida või võtta kasutaja kontolt Aurapayle makstav summa. Kui maksja esitab tagastusnõude, määrab krediitkaardiettevõte, mitte Aurapay, kummale poolele (kasutajale või maksjale) tagastusnõue hüvitatakse. Kui kontol ei ole piisavalt vahendeid, peab kasutaja Aurapayle hüvitist maksma muudest kohastest allikatest.

4.3. Lisatasude kehtestamine ei ole lubatud.

Kasutaja nõustub mitte kehtestama lisa- ega muid tasusid seoses Aurapay kui makseviisi aktsepteerimisega. Kasutaja võib nõuda käitlustasu seoses toodete või teenuste müügiga, aga käitlustasusid ei peeta Aurapay tasudeks ja need ei tohi ületada Aurapay standardseid tehingutasusid.

4.4. Maksete laekumine üksikisikute vahel.

Kui kasutaja müüb tooteid või teenuseid ja kasutab maksete tegemiseks Aurapayd, ei tohi kasutaja nõuda, et ostja teeks makse kolmanda isiku kaudu väljaspool Aurapayd.

5. Konto saldo

5.1. Saldo.

Aurapay hoiab kasutajate kontode saldosid koondkontol ja neid hallatakse eraldi Aurapay äritegevuse rahalistest vahenditest. Aurapay ei kasuta kasutajakonto raha/saldot oma tegevuskuludeks ega muudeks ärieesmärkideks. Aurapay pankroti korral on kasutajakontode saldod / rahalised vahendid kaitstud ja Aurapay võlausaldajad ei pääse neile ligi. Kasutaja ei saa oma kontol oleva saldo pealt intressi ega muud kasu või kasumit. Aurapay võib saada kõik intressid, mis teenitakse summadelt, mida Aurapay hoiab kasutaja nimel. Kasutaja nõustub Aurapayle loovutama või üle andma intressiõigused, mis tulenevad kasutaja rahalistest vahenditest.

5.2. Tasumata võlgnevuste tasaarvestus.

Kui kasutajal pole Aurapay või tema sidusettevõtete ees tasumata võlgnevust Aurapay pakutava toote või teenuse eest, võib Aurapay või vastav sidusettevõte debiteerida või võtta selle summa tasumiseks vahendeid kasutaja kontolt, kui maksetähtpäevast on möödunud 180 päeva või rohkem.

5.3. Ebapiisav saldo ja mitu vääringut.

Kui kasutaja konto saldo muutub negatiivseks, võib Aurapay kasutada tasaarvestamiseks vahendeid, mis on kasutaja kontole hiljem sisse makstud või laekunud. Kui kontol on saldod mitmes vääringus ja üks neist saldodest on mingil põhjusel muutunud negatiivseks, võib Aurapay tasaarvestada ühe vääringu negatiivse saldo teise vääringu positiivse saldoga. Kui kasutajal on mitu kontot, võib Aurapay tasaarvestada ühe konto negatiivse saldo teise konto positiivse saldoga. Kui Aurapay tasaarvestab kasutaja konto negatiivse saldo selle punkti kohaselt, võidakse sellega koos töödelda ka muud kontol olevad võlgnevused.

6. Raha väljavõtmine

6.1. Raha väljavõtmise meetod.

Väljavõtmise meetod sõltub riigist, kus kasutaja konto on registreeritud. Kasutaja võib raha välja võtta kõnealuses riigis kasutataval meetodil.

6.2. Väljavõtmislimiit.

Väljavõtmislimiit sõltub kasutaja konto autentimisastmest. Aurapay võib piirata kasutaja võimalusi raha välja võtta, kuni kasutaja esitab Aurapayle kõik vajalikud andmed, mida Aurapay nõuab. Kehtestatud väljavõtmislimiit kuvatakse ekraanil pärast seda, kui kasutaja oma kontole sisse logib. Kui väljavõetav summa ületab varem täheldatud määra, võib Aurapay viivitada väljamakse tegemisega, kuni tehakse riskianalüüs.

7. Kasutaja kaitse

7.1. Aurapay ülesanded ja kohustused

Aurapay “kasutajakaitse” süsteemi (edaspidi: “kasutajakaitse”) raames sekkub Aurapay kasutaja ja kaupmehe suhetesse, kui ilmneb mõni järgmistest probleemidest.

 • “Kättesaamata toode” – kui toodet, mille eest maksti teenuste kasutamise kaudu, ei ole tarnitud.
 • “Kirjeldusest oluliselt erinev” – kui kättesaadud toode, mille eest maksti teenuste kasutamise kaudu, on “kirjeldusest oluliselt erinev”.

Toode, mis erineb oluliselt müüja tootenimekirjas või veebisaidil esitatud kirjeldusest, on “kirjeldusest oluliselt erinev”. Näiteks:

 • saadud toode ei vasta kirjeldusele (nt DVD või tühja karbi saamine, kui makstud on hoopis raamatu eest);
 • toote seisund ei vasta kirjeldusele (nt kasutatud toote saamine, kui selle kirjelduses oli ostu ajal märgitud „uus toode“);
 • saadud toode ei ole erinevalt reklaamitust originaaltoode;
 • saadud tootes puuduvad olulised komponendid või funktsioonid ja neid puudusi ei ole ostu ajal kirjeldatud;
 • saadud kogus ei vasta kokkulepitud kogusele (nt makstud on kolme eest, aga saadakse kaks);
 • toode saab transpordi ajal oluliselt kahjustada.

Toode, mis vastab müüja tooteleheküljel kirjeldatule, ei ole “kirjeldusest oluliselt erinev”. Näiteks:

 • müüja on toote defekti või talitlushäireid õigesti kirjeldanud;
 • toode vastab kirjeldusele, kuid kasutaja ei soovi seda toodet pärast kättesaamist;
 • toote kirjeldus on õige, aga see ei vasta kasutaja ootustele;
 • toodet kirjeldatakse kasutatud tootena, millel on mõni kahjustus.

7.2. Kasutustingimused.

Selleks et kohaldada kasutajakaitset, peavad olema täidetud kõik järgmised nõuded. Kasutaja:

 • on toote eest täielikult tasunud. Kasutajakaitse ei laiene toodetele, mille eest ei ole veel täielikult tasutud (näiteks järelmaksuga tasumise korral või kui toote eest on tehtud vaid sissemaks);
 • esitab pretensiooni 180 päeva jooksul pärast maksekuupäeva ja tema suhtes kohaldatakse allpool kirjeldatud veebipõhist “pretensiooni lahendamise” menetlust;
 • peab viivitamata vastama Aurapay taotlusele dokumentide või muu teabe esitamiseks;
 • konto on hea mainega ja puuduvad kohustused;
 • ei ole saanud ostuga seoses tagasimakset muudest allikatest.

7.3. Kasutajakaitsega hõlmamata tooted.

Kasutajakaitse raames ei tagastata makseid, mis on seotud järgmisega:

 • Kinnisvara;
 • äri (kogu ettevõtte või selle osa ostmise korral);
 • sõiduk (sealhulgas mootorratas, haagissuvila, õhusõiduk või väikelaev);
 • nõue eritellimusel valmistatud toote vastu, mis on kirjeldusest oluliselt erinev;
 • maksete tegemine pilvepõhistel rahastamisplatvormidel;
 • kasutustingimusi rikkuv toode;
 • juhtumid, kus kasutaja on leppinud kokku, et tema esindaja võtab toote vastu, kuid tegelikult jääb toode kätte saamata (sealhulgas kauplustes sõlmitud kokkulepped);
 • tootmiseks mõeldud tööstusmasinad;
 • etteantud väärtusega toode, näiteks kinkekaart või ettemaksekaart;
 • tulu hasartmängudest, loteriidest, mängudest või muudest tegevustest, mille eest makstakse osavõtutasu või auhindu;
 • valitsus- või haldusasutustelt või -institutsioonidelt ostetud toode või sellistele asutustele või institutsioonidele makstud summa;
 • maksed üksikisikute vahel;
 • Annetus;
 • finants- või investeerimistoode.

Isegi kui kasutaja makse kohta kasutajakaitse ei kehti, võib kasutaja esitada pretensiooni, et üritada probleemi lahendada otse müüjaga. Kui kasutaja muudab pretensiooni seoses tootega, mille kohta kasutajakaitse ei kehti, ei tee Aurapay otsust kasutaja kasuks.

7.4. Kahjuhüvitis

Kui kasutajale laieneb kasutajakaitse ja Aurapay teeb nõude suhtes otsuse kasutaja kasuks, tagastab Aurapay kasutajale kogu toote ostuhinna ja toote esmase tarnekulu.

Tarnekulusid ei tagastata toodete puhul, mis tagastatakse müüjale või Aurapay nimetatud kolmandale isikule, kuna need on “kirjeldusest oluliselt erinevad”. Kui müüja esitab dokumendi, mis tõendab, et müüja on saatnud toote kasutaja aadressile, võib Aurapay teha nõudes kättesaamata toote kohta otsuse müüja kasuks, isegi kui kasutaja ei ole toodet kätte saanud.

7.5. Pretensioonide lahendamine

Kui kasutaja ei suuda probleemi lahendada otse müüjaga, peab kasutaja tegema järgmist, kasutades selleks veebisaidil olevat “Saada päring” linki:

 • esitama pretensiooni. Kui pretensioon esitatakse 180 päeva jooksul pärast makse tegemist, peab Aurapay müüjaga läbirääkimisi, et probleem lahendada;
 • muutma pretensiooni nõudeks. Kui müüjaga ei õnnestu kokkulepet saavutada, võib kasutaja 20 päeva jooksul pärast pretensiooni esitamist muuta oma pretensiooni nõudeks;
 • kättesaamata toote korral võib kasutaja muuta oma pretensiooni nõudeks, kui makse tegemisest on möödas vähemalt 7 päeva. Kui seda ei tehta 20 päeva jooksul, sulgeb Aurapay pretensiooni lõplikult.
 • vastama kiirelt Aurapay teabepäringule. Aurapay võib nõude menetlemise ajal nõuda kasutajalt dokumentide või muu teabe esitamist. Aurapay võib nõuda kasutajalt kviitungi, kolmanda isiku hinnangu, politseiaruande või muu Aurapay määratud dokumendi esitamist;
 • vastama kiirelt Aurapay tarnetaotlusele, kui nõue on seotud “kirjeldusest oluliselt erineva” tootega, mispuhul peab kasutaja tagastama toote müüjale, Aurapayle või kolmandale isikule (tarnetasu kannab kasutaja) ja esitama Aurapayle toote tarnetõendi;
 • nõude lahendamise kord. Kui pretensioon muudetakse nõudeks, teeb Aurapay lõpliku otsuse ostja või müüja kasuks. Aurapay võib nõuda kasutajalt kviitungi, kolmanda isiku hinnangu, politseiaruande või muu Aurapay määratud dokumendi esitamist; Aurapayl on lõpliku otsuse tegemisel täielik ainuotsustusõigus. Kui Aurapay on teinud lõpliku otsuse ostja või müüja kasuks, kehtib see otsus mõlema poole kohta. Üldiselt palub Aurapay ostjal tagastada müüjale toode, mis on ostja väitel “kirjeldusest oluliselt erinev” (tagastamiskulu kannab ostja). Aurapay palub müüjal tagastamisega nõustuda ning hüvitada ostjale toote ostuhind ja esialgne tarnekulu täisulatuses. Kui nõudega seoses tehakse otsus müüja kahjuks, ei tagasta Aurapay müüjale tehingutega seotud teenustasusid. Kui nõue põhineb väitel, et kasutaja müüdud toode on “kirjeldusest oluliselt erinev”, kuna tegemist on võltsitud tootega, ja vastav otsus tehakse kasutaja kui müüja kahjuks, peab kasutaja tagastama ostjale toote ostuhinna täisulatuses ning sellist toodet ei tagastata.

7.6. Pretensioon ja nõue seoses digikauba eest tehtava mikromaksega.

Kui kasutaja esitab pretensiooni seoses digikauba ostuga, mille väärtus on väiksem kui järgmises tabelis sätestatud maksimumsumma, võib Aurapay oma äranägemise järgi teha kasutajale tagasimakseid, nõudmata, et kasutaja muudaks oma pretensiooni nõudeks.

VääringSumma
Jaapani jeen¥999(JPY)
USA dollar$3.99(USD)
Euro€3.99(EUR)
Krüptorahasama, mis ülal

Aurapay võib piirata tagasimaksete arvu seoses kasutaja saadud digikaupadega. Isegi sellise piirangu korral või kui toodet ei hüvitata, võib kasutaja proovida probleemi lahendada, pöördudes otse müüja poole kooskõlas artiklis 7 sätestatud Aurapay pretensioonide lahendamise standardmenetlusega.

7.7. Aurapay kaitseprogramm seoses tagastusnõuetega.

Kasutaja õigus nõuda oma krediitkaardi väljastajalt tagasimakset võib hõlmata laiemat tootevalikut kui Aurapay kaitseprogramm. Tagastusnõudeid võib kohaldada iga toote suhtes, mis ei vasta kasutaja ootustele, isegi kui seda toodet ei saa määratleda „kirjeldusest oluliselt erinevana“. Kasutaja võib esitada Aurapay vastu pretensiooni või nõude või kasutada tagastusnõude õigust, teatades sellest krediitkaardiettevõttele. Kasutaja ei tohi samal ajal esitada pretensiooni või nõuet nii Aurapayle kui ka krediitkaardiettevõttele või nõuda topelttagastust. Kui kasutaja on esitanud Aurapay vastu pretensiooni või nõude ja nõudnud krediitkaardiettevõttelt tagasimakse tegemist, loeb Aurapay selle pretensiooni või nõude suletuks ning kasutaja saab loota vaid tagastusnõude õigusele.

Enne krediitkaardiettevõttele teate esitamist või Aurapay vastu pretensiooni esitamist peab kasutaja võtma ühendust müüjaga ja püüdma probleemi lahendada enampakkumise või müüja veebisaidil sätestatud tagastamispõhimõtete või tingimuste kohaselt.

7.8. Müüja või kolmanda isiku vastu esitatud nõue.

Kui kasutaja on juba esitanud nõude müüja või kolmanda isiku vastu, ei saa ta kasutajakaitse raames esitada pretensiooni või nõuet.

7.9. Topelttagastuse keeld.

Kui kasutaja on juba müüjalt või kolmandalt isikult ostu eest raha tagasi saanud, ei saa ta kasutajakaitse süsteemi raames täiendavalt raha tagasi.

8. Vead ja heakskiitmata tehingud

8.1 Kaitse heakskiitmata tehingute eest.

Kui kasutaja kontolt tehakse makse, mille kasutaja on heaks kiitnud või mis ei ole kasutajale kasulik, siis on tegemist heakskiitmata tehinguga. Näiteks kui keegi varastab kasutaja parooli, pääseb selle abil kasutaja kontole ja makse töötlemiseks kasutatakse selle kasutaja kliendiinfot, kui kasutaja annab kellelegi juurdepääsu oma kontole (andes sellele isikule sisselogimisandmed) ning tehing tehakse ilma kasutaja teadmata või loata, vastutab tehingu eest ikkagi kasutaja.

8.2. Teatamisnõuded.

Kui kasutaja hinnangul on toimunud järgmine juhtum, peab ta viivitamata teavitama Aurapayd:

 • kasutaja kontol on tehtud heakskiitmata tehing või tema kontole on saadud loata juurdepääs;
 • konto ajaloo kirjelduses või e-posti teel saadetud tehingukinnituses on viga;
 • tehingu tegemise parool või turvakood on rikutud;
 • tehingu kinnitamiseks on vaja väljavõttel või tehingu kinnitusel esitatud tehingu üksikasju.

Et saada heakskiitmata tehingule kaitse, peab kasutaja sellest teatama Aurapayle hiljemalt 30 päeva pärast seda, kui heakskiitmata tehing esimest korda kasutaja konto ajaloos kuvatakse. Kasutajal soovitatakse regulaarselt oma kontole sisse logida ja kontrollida konto tehingute ajalugu, et näha, kas on toimunud mõni heakskiitmata tehing. Aurapay teatab kasutajale igast kasutaja kontol tehtud tehingust, saates teate kasutaja määratud peamisele e-posti aadressile. Kasutaja peab tehingu kinnitusteate alusel kinnitama, et ta on tehinguks loa andnud, ja kontrollima, kas tehingu sisu on õige.

Kasutaja peab Aurapayle teatama igast heakskiitmata tehingust oma kontol, kasutades ühte järgmistest meetoditest:

 • esitades teate Aurapay portaali jaotises „Turvakeskus“;
 • helistades Aurapay “klienditeenindusliinile”.

Kasutaja peab teates esitama Aurapayle järgmised andmed:

 • kasutaja kontol registreeritud nimi ja e-posti aadress;
 • kahtlase heakskiitmata tehingu üksikasjalik sisu, põhjus, miks see tehing on kasutaja arvates volitamata, või põhjus, miks on vaja üksikasjalikku teavet tehingu tuvastamiseks;
 • tehingu summa.

Kui kasutaja annab Aurapayle alguses teavet suuliselt, peab ta kümne tööpäeva jooksul pärast seda esitama ka kirjaliku teate. Aurapay võib nõuda, et kasutaja esitaks juurdluse käigus lisateavet.

8.3. Meetmed, mida Aurapay võtab pärast teate saamist.

Kui Aurapay saab teate seoses kahtlase heakskiitmata tehinguga või on tuvastanud heakskiitmata tehingu, võtab Aurapay järgmised meetmed:

 • Aurapay teeb juurdluse, et teha kindlaks, kas heakskiitmata tehing tõepoolest toimus;
 • Aurapay püüab juurdluse lõpule viia kümne tööpäeva jooksul pärast seda, kui ta on saanud teate kahtlase heakskiitmata tehingu kohta. Juurdluse lõpuleviimine võib ka kauem aega võtta. Aurapay lõpetab juurdluse 90 päeva jooksul pärast kasutaja teate saamist;
 • Aurapay teatab kasutajale juurdluse tulemustest kolme tööpäeva jooksul pärast juurdluse lõpetamist.

8.4. Kasutaja tehtud vead.

Kui kasutaja teeb ekslikult makse isikule, kes ei ole makse ettenähtud saaja, või kui kasutaja maksab teisele isikule vale summa (sisestamisvea tõttu), on kasutaja ainus õiguskaitsevahend nõuda, et vastav isik maksaks summa tagasi. Aurapay ei tagasta ega tühista makseid, mis on tehtud kasutaja vea tõttu.

9. Piiratud toimingud

9.1. Piiratud toimingud.

Kasutaja ei või Aurapay platvormi, kasutaja kontot või Aurapay osutatavaid teenuseid kasutades või teabevahetuse käigus Aurapay, teiste kasutajate või kolmandate isikutega teha ühtegi järgmistest toimingutest:

 • rikkuda kasutustingimusi ega muid põhimõtteid või tingimusi, milles Aurapay ja kasutaja on kokku leppinud;
 • teha individuaalse kasutajana makseid sanktsioneeritud riikidele (nagu Põhja-Korea või Süüria) või embargo all olevate kaupade, näiteks relvade või tuumarelvadega seotud arendustöö eest, mis on vastuolus seaduste, kirjutamata seaduste, eeskirjade, määruste või reeglitega või mis rikuvad Jaapani “välisvaluuta ja väliskaubanduse seaduses” sätestatud “kaubanduslikke maksepiiranguid” või “rahaliste vahendite kasutamise piiranguid”;
 • rikkuda Aurapay või mõne kolmanda isiku autoriõigust, patendiõigust, kaubamärki, ärisaladust või muud intellektuaalomandi õigust, kujutise kasutamise õigust või privaatsusõigust;
 •  müüa võltsitud tooteid;
 • süüdistada, laimata, ähvardada või ahistada Aurapay töötajaid või esindajaid või teisi kasutajaid;
 • esitada valet, ebaõiget või eksitavat teavet;
 • osaleda tegevuses või tehingus, mis võib olla pettuslik või kahtlane;
 • keelduda juurdluse käigus koostööst või kasutaja isikusamasuse kinnitamisest või Aurapayle esitatud teabe kinnitamisest;
 • saada Aurapaylt ja müüjalt, pangalt või krediitkaardiettevõttelt topeltvahendeid sama tehingu eest, mille kohta on esitatud pretensioon, või püüda seda teha;
 • hallata kontot, mis on seotud mõne teise kontoga, mida kasutatakse selles punktis sätestatud “piiratud toimingutes”;
 • teha tehinguid või kasutada teenuseid viisil, mille tulemusena esitatakse või kohaldatakse või võidakse esitada või kohaldada kaebus, pretensioon, nõue, makse tühistamine, tagastusnõue, teenustasu, tasu, trahv, viivis või muu kohustus Aurapay, teise kasutaja, kolmanda isiku või kasutaja enda vastu;
 • kasutada kontot või teenuseid viisil, mida Aurapay, Visa, MasterCard, American Express, Discover või mõni muu elektroonilise rahaülekande võrgustik peab kaardisüsteemi loata kasutamiseks või kaardiliidu või võrgustiku tingimuste rikkumiseks;
 • kasutada krediitkaarti nn “ettemaksu saamiseks” (või selleks, et aidata kolmandal isikul saada ettemaksu);
 • kasutada teenuseid riigist, mille Aurapay on ära keelanud;
 • avalikustada teiste kasutajate andmeid või jagada neid kolmandate isikutega või kasutada neid turunduse eesmärgil (välja arvatud juhul, kui teised kasutajad on selle enne sõnaselgelt heaks kiitnud);
 • saata teistele kasutajatele spämmi või soovimatut rämpsposti või nõuda tasu selle eest, et teenuse kasutamise kaudu edastatakse kolmandatele isikutele spämmi või soovimatut rämpsposti või toetatakse seda;
 • teha midagi, mis koormab ebaõiglaselt või ülemääraselt Aurapay taristut;
 • aktiveerida viiruseid, Trooja hobuseid, usse või muid arvutiprogramme, mis võivad Aurapay süsteemi, andmeid või kasutajate kohta käivat teavet kahjustada, häirida, sellesse salaja sekkuda või seda varastada;
 • kasutada anonüümset proksit, robotit, ämblikku või muud automaatset või käsitsi kasutatavat seadet, et jälgida või kopeerida Aurapay veebisaiti ilma Aurapay eelneva kirjaliku loata;
 • vältida Aurapay “robotite kõrvaldamise päist”, takistada või üritada takistada Aurapay veebisaidi tööd või Aurapay teenuseid mis tahes seadme, tarkvara või toimingu vahendusel;
 • teha midagi, mille tõttu Aurapay võib kaotada internetiteenuse osutaja, arveldusasutuse või muu tarnija teenuse.

10. Kasutaja hüvitamiskohustus ja Aurapay võetud meetmed

10.1. Kasutaja hüvitamiskohustus.

Kasutaja vastutab Aurapay, teiste kasutajate või kolmandate isikute kantud kahju eest, mis tuleneb maksete tühistamisest, tagastusnõuetest, nõuetest, teenustasudest, tasudest, trahvidest, viivistest ja/või kasutustingimuste rikkumisest ja/või teenustest, mida kasutaja kasutab. Kasutaja nõustub hüvitama Aurapayle, teisele kasutajale või kolmandale isikule tekitatud kahju täielikult või osaliselt.

10.2. Võlgnevuste hüvitamine.

Kui kasutajal on Aurapay ees võlgnevus, on ta kohustatud makse muul viisil hüvitama. Kui hüvitamine ebaõnnestub, võib Aurapay võtta meetmeid, et vastav summa sisse nõuda.

10.3. Aurapay meetmed – piiratud toimingud.

Kui Aurapay leiab oma äranägemise järgi, et kasutaja on teinud piiratud toimingu, võtab Aurapay eri meetmeid, et kaitsta Aurapayd, Aurapay sidusettevõtteid, Aurapay kasutajaid, kolmandat isikut või vastavat kasutajat makse tühistamise, tagasinõude, nõude, teenustasu, tasu, trahvi, viivise või muu hüvitamiskohustuse eest. Aurapay võib võtta näiteks järgmisi meetmeid:

 • lõpetada, ajutiselt peatada või piirata kasutaja juurdepääsu oma kontole või teenustele;
 • peatada kasutaja vastavus kasutajakaitse saamiseks;
 • keelduda kasutajale teenuste osutamisest praegu ja edaspidi;
 • pidada kinni kasutaja rahalisi vahendeid, et kaitsta kasutajat kohustuse eest maksta hüvitist Aurapayle või kolmandale isikule või kui Aurapay leiab, et kasutaja võib teostada pettust või kahtlast tegevust ja/või tehingut.

10.4. Aurapay meetmed – konto tühistamine, teenuste lõpetamine, kontole juurdepääsu piiramine, turvastandardid.

Aurapay jätab endale õiguse lõpetada teenused oma äranägemise järgi ükskõik mis põhjusel ja ajal. Kasutaja tunnistab ja nõustub, et kõik Aurapay otsused võtta erimeetmeid, näiteks piirata juurdepääsu kasutaja kontole, põhinevad riskijuhtimisel, kasutaja konto turvalisusel ja Aurapay süsteemide jaoks vältimatult vajalikel konfidentsiaalsusnormidel. Kasutaja nõustub, et Aurapay ei ole kohustatud avalikustama kasutajale Aurapay riskijuhtimise või turvamenetluste üksikasju.

10.5. Kasutustingimuste rikkumine.

Kui kasutaja rikub kasutustingimusi, vastutab ta Aurapayle iga rikkumisega tekkinud kahju eest lisaks Aurapay eelnimetatud meetmetele. Rikkumise korral peab kasutaja maksma Aurapayle 2500 USD (kaks tuhat viissada USA dollarit) (või samaväärse summa) iga kasutustingimusi rikkuva tehingu eest. Kasutaja nõustub, et selline summa peaks olema mõistlik hinnanguline miinimumsumma võrreldes Aurapay kantud tegeliku kahjuga, ning et tegeliku kahju arvutamine on konkreetset olukorda arvestades ebarealistlik ja keeruline (sealhulgas seoses Aurapay kantud eeldatava kahju kogusummaga, arvestades rikkumise laadi).

11. Pretensiooni esitamine Aurapay vastu

11.1. Aurapay teavitamine eeliskorras.

Kui kasutaja ja Aurapay vahel tekib pretensioon, soovib Aurapay kasutaja muredest teadlikuks saada, et asuda neid lahendama. Kui Aurapay ei suuda probleeme kasutajat rahuldaval viisil lahendada, pakub ta kasutajale neutraalset ja kulutõhusat võimalust pretensiooni lahendamiseks. Kasutaja võib igal ajal teatada Aurapay klienditeenindusele kasutaja ja Aurapay vahelistest pretensioonidest seoses teenustega.

11.2. Vahekohtumenetlus.

Kui • nõude kogusumma on väiksem kui 10 000 USD (kümme tuhat USA dollarit) või samaväärne summa muus vääringus ja kui • jätta kõrvale nõuded, mis on seotud kohtukeelu määramisega või õiglase kohtukaitse vahenditega, võib õiguskaitsevahendit taotlev pool valida “vahekohtumenetluse”, mis on õiguslikult siduv ka ilma kohtusse ilmumata ja kulutõhus viis pretensioon lahendada. Kui pooled nõustuvad vahekohtumenetlusega, alustavad nad vahekohtumenetlust Singapuri rahvusvahelises arbitraažikeskuses (SIAC) või mõne ühiselt kokkulepitud alternatiivse vaidluste lahendaja kaudu. Alternatiivne vaidluste lahendaja ja mõlemad pooled peavad kinni pidama järgmistest eeskirjadest: a) vahekohtumenetlus toimub ainult telefoni teel, veebipõhiselt ja/või dokumentide esitamise kaudu ning konkreetse jätkamisviisi otsustavad vahekohtumenetlust alustanud pooled; b) kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti, ei pea nad või nende tunnistajad vahekohtusse ilmuma; c) vahekohtuniku tehtud otsuse võib esitada pädevale kohtule.

11.3. Seadused ja kohtualluvus seoses pretensioonidega.

Kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti või kui artikli 11 punktis kaks 2 ei ole sätestatud teisiti, annab kasutaja nõusoleku lahendada mis tahes nõue või pretensioon, mille kasutaja esitab Aurapay vastu, Singapuri kohtus. Kasutaja nõustub alluma Singapuri pädeva kohtu isiklikule jurisdiktsioonile, et esitada hagi seoses vastava nõude või pretensiooniga. Kasutustingimusi reguleeritakse ja tõlgendatakse vastavalt seadustele, mida kohaldatakse kasutaja ja Aurapay vahel sõlmitud lepingu suhtes, ning Singapuri seadustele, sealhulgas kogu Singapuris kehtivatele seadustele, olenemata mis tahes kollisiooninormidest.

11.4. Sobimatu hagi esitamine.

Kõik kasutaja esitatud nõuded Aurapay vastu lahendatakse käesolevate kasutustingimuste artikli 11 kohaselt. Nõue, mis on vastuolus artikliga 11, loetakse sobimatuks hagi esitamiseks ja selline nõue rikub kasutustingimusi. Artiklit 11 rikkuva nõude korral võib Aurapay nõuda kasutajalt kuni 5000 USD (viis tuhat USA dollarit) advokaaditasude ja muude kuludena (sealhulgas ettevõttesisese advokaadi ja abiadvokaadi kulud) ainult juhul, kui Aurapay teatab kasutajale kirjalikult, et selline nõue on esitatud ebasobival viisil, ja kui kasutaja ei võta nõuet viivitamata tagasi.

11.5. Kasutajale teate saatmine.

Kasutaja nõustub, et Aurapay edastab kasutajale tema konto ja teenustega seotud teavet elektrooniliselt. Kui kasutaja tühistab oma nõusoleku elektroonilise teabevahetuse saamiseks, jätab Aurapay endale õiguse keelduda kasutajale teenuste osutamisest ja tühistada kasutaja konto. Loetakse, et kasutaja on saanud elektrooniliselt saadetud teate kätte 24 tunni jooksul pärast seda, kui Aurapay on avaldanud selle teate sisu oma veebisaidil või edastanud selle kasutajale. Kõik teated, mis Aurapay saadab kasutajale posti teel, loetakse kättesaaduks kolme tööpäeva jooksul pärast postitamise kuupäeva.

11.6. Aurapayle teate saatmine.

Kui kasutaja saadab Aurapayle teate, peab ta, välja arvatud siinsete tingimuste artiklis 8 (heakskiitmata tehingud) ja artikli 11 punktis 1 sätestatud juhtudel, saatma teate järgmisel aadressil: Bitwallet Limited OÜ, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tatari 56, 10134

11.7. Ettevõtte saneerimismenetlus.

Kui kasutaja ise või mõni kolmas isik algatab kasutaja vastu pankrotiseaduse või ettevõtte saneerimisseaduse alusel menetluse, on Aurapayl õigus nõuda sisse kõik mõistlikud kulud või kulutused (sealhulgas mõistlikud advokaaditasud ja muud kulud), mis tekivad seoses kasutustingimuste täitmisega.

11.8. Aurapay vastutuse piiramine.

Kui kasutaja esitab pretensiooni ühe või mitme kasutaja vastu, peab kasutaja vabastama Aurapay ja selle sidusettevõtted (sealhulgas ametnikud, juhatuse liikmed, esindajad, ühisettevõtted, töötajad ja tarnijad) igasugustest nõuetest, nõudmistest või kahjust (tegelik ja kaudne kahju), mis tuleneb/tulenevad pretensioonist või on sellega seotud.

12. Üldsätted

12.1. Vastutuse piiramine.

Aurapay, Aurapay sidusettevõtted, ametnikud, juhatuse liikmed, esindajad, ühisettevõtjad, töötajad ja tarnijad ei vastuta mingil juhul saamata jäänud kasumi või erilise, juhusliku või kaudse kahju eest (sealhulgas andmete kaotsiminekust või vahetuskursi kahjust tuleneva kahju eest), mis tuleneb Aurapay veebisaidist, teenustest või kasutustingimustest või on nendega seotud (mis tahes põhjusel, sealhulgas hooletuse tõttu). Aurapay, Aurapay sidusettevõtete, ametnike, juhatuse liikmete, esindajate, ühisettevõtete, töötajate ja tarnijate vastutus kasutaja või kolmanda isiku ees piirdub igal juhul otsese kahju tegeliku suurusega.

12.2. Teenuste piirangud.

Aurapay ei ole pank. Teenused on arveldus-, mitte pangateenused. Aurapay ei tegutse kasutaja rahaliste vahendite kontekstis juriidilise usaldusisiku, usaldusisiku või tinghoiuse teenuse osutajana, vaid üksnes agendi või haldurina. Aurapay ei halda tooteid ega teenuseid, mille eest teenuste raames tasutakse, ega vastuta nende eest. Aurapay ei garanteeri kasutaja isikusamasust ega seda, et ostjad või müüjad tehingu lõpule viivad.

12.3. Garantii puudub.

Ulatuses, milles seadused seda lubavad, osutatakse teenuseid põhimõttel „nagu on“, kas otseselt või kaudselt, ilma garantii või tingimusteta, järgides kohaldatavaid seadusi. Aurapay, Aurapay sidusettevõtted, ametnikud, juhatuse liikmed, esindajad, ühisettevõtjad, töötajad ja iseäranis tarnijad keelduvad ning ütlevad lahti igasugusest kaudsest garantiist, mis puudutab omandiõigust, turustatavust, sobivust konkreetseks otstarbeks või õiguste mitterikkumist. Aurapay ei halda ega kontrolli ühtegi toodet või teenust, mille eest teenuste vahendusel makstakse. Seetõttu ei saa Aurapay garanteerida, et kasutajaga äri ajavad ostjad või müüjad viivad tehingud ka tegelikult lõpule või et neil on tehingute tegemiseks vajalikud load ja volitused. Aurapay ei garanteeri, et teenused on mis tahes osas pidevalt, katkematult või turvaliselt kättesaadavad. Teenuste veebisaidi toimimist võivad lisaks takistada eri tegurid, mida Aurapay ei saa mõjutada. Aurapay teeb mõistlikke jõupingutusi, et õigel ajal töödelda taotlust elektroonilise sisse- või väljamakse tegemiseks, sealhulgas pangakonto, krediitkaardi või tšeki väljastamise taotlust, kuid Aurapay ei kinnita töötlemiseks kuluvat aega, sest teenused sõltuvad mitmesugustest välisteguritest, mida Aurapay ei saa mõjutada (näiteks viivitused, mis esinevad pangandussüsteemides või postiteenuse osutamises). Olenevalt jurisdiktsioonist ei ole lubatud esitada vastutuse välistamist eeldatava garantii suhtes. Sellisel juhul eelnimetatud vastutuse välistamist ei kohaldata. Selles punktis selgitab Aurapay kasutajale konkreetseid juriidilisi õigusi, kuid kasutajal võivad olenevalt riigist olla ka muud juriidilised õigused.

12.4. Kahju hüvitamine.

Kasutaja nõustub hüvitama Aurapayle, Aurapay sidusettevõtetele, ametnikele, juhatuse liikmetele, esindajatele, ühisettevõtetele, töötajatele ja tarnijatele igasuguse nõude, nõudmise (sealhulgas advokaaditasu), trahvi või muu kahju, mida kannab kolmas isik ja mille põhjuseks on kasutustingimuste ja/või teenuste kasutamise kasutajapoolne rikkumine, ning vabastab Aurapay, selle sidusettevõtted, ametnikud, juhatuse liikmed, esindajad, ühisettevõtted, töötajad ja tarnijad sellistest nõuetest, nõudmistest, trahvidest ja muust kahjust.

12.5. Litsentsimine.

Kui kasutaja kasutab Aurapay tarkvara (edaspidi: “tarkvara”), nagu API (rakendusliides), arendajatele mõeldud tööriistad või muu tarkvara, mis on alla laaditud tema arvutisse, seadmesse või muule platvormile, annab Aurapay kasutajale tühistatava ja mitteloovutatava lihtlitsentsi tarkvara kasutamiseks Aurapay juhiste kohaselt. Litsents sisaldab luba kasutada tarkvara ning selle kõiki uuendusi, täiendusi, uusi versioone ja asendustarkvara. Kasutaja ei tohi tarkvara õigusi laenutada, rentida, üle anda ega loovutada kolmandatele isikutele. Kasutaja peab järgima kõiki installimise, kasutuselevõtu ja kasutamisega seotud nõudmisi, mis on kindlaks määratud teenustega seotud ja Aurapay esitatud dokumentides. Kui kasutaja neid nõudeid ei täida, vastutab ta kasutajale, Aurapayle või kolmandale isikule mittevastavuse tõttu tekkinud kahju eest. Kasutaja nõustub tarkvara lähtekoodi mitte muutma, reprodutseerima, modifitseerima, levitama, näitama, avalikustama, pöördprojekteerima, tõlkima, lahti monteerima ega dekompileerima ega ürita seda muul viisil genereerida. Kasutaja tunnistab ja nõustub, et kõik tarkvaraga seotud õigused, omandiõigused, volitused, intressid ning kasumid kuuluvad Aurapayle. Kõigi Aurapay veebisaidil kasutatavate kolmandate isikute tarkvararakenduste kohta kehtivad litsentsid, milles on kokku lepitud rakendust pakkuva kolmanda isikuga. Aurapay ei oma ega halda ühegi kolmanda isiku rakendust, mida kasutaja otsustab Aurapay veebisaidil või seoses teenustega kasutada ega vastuta selliste rakenduste eest. Seda punkti ei kohaldata Aurapay osutatavate teenuste kasutamisele, kui kasutaja ei laadi alla tarkvara või kui ta kasutab Aurapay veebisaidil kolmanda isiku tarkvararakendust seoses teenuste kasutamisega Aurapay veebisaidil või muul Aurapay või kolmanda isiku pakutaval veebisaidil või platvormil.

12.6. Kasutaja litsentsid Aurapayle ja garantii seoses intellektuaalomandi õigustega.

Kui kasutaja annab oma intellektuaalomandi Aurapayle või postitab oma intellektuaalomandit teenuseid kasutades, annab kasutaja seeläbi Aurapayle mittevälistava, ülemaailmse, piiramatu, tühistamatu, litsentsitasuta, loovutatava, mitmekihilise ja all-litsentsitava õiguse kasutada kõiki vastava sisuga seotud kasutaja autori-, reklaami-, kaubamärgi-, andmebaasi- ja intellektuaalomandiõigusi mis tahes olemasolevates või tulevastes meediumides. Lisaks loobub kasutaja oma isiklikest õigustest ning lubab mitte kasutada neid õigusi Aurapay, selle all-litsentsisaajate või nimetatud isikute vastu, ulatuses, milles see on lubatud kohaldatavate seaduste ja eeskirjadega. Kasutaja kinnitab, et järgmised toimingud ei riku intellektuaalomandi või isiklikke õigusi: • sisu edastamine kasutajalt Aurapayle; • kasutajapoolne sisu postitamine teenuste kasutamise kaudu; • Aurapay sisukasutus (sealhulgas sisust tuletatud toodete kasutamine) seoses teenusega.

12.7. Intellektuaalomandiõigused.

“Aurapay.com”, “Aurapay” ja kõik teenustega seotud URLid, logod ja kaubamärgid on Aurapay või selle litsentsiandjate kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Kasutaja ei tohi neid kopeerida, dubleerida, jäljendada ega kasutada ilma Aurapay eelneva kirjaliku nõusolekuta. Lisaks on kõik veebisaidi lehekülgedel olevad päised, kohandatud graafikalahendused, nupuikoonid ja skriptid Aurapay teenindusmärgid, kaubamärgid ja/või kujundused. Kasutaja ei tohi neid kopeerida, dubleerida, jäljendada ega kasutada ilma Aurapay eelneva kirjaliku loata. Kasutaja võib ilma Aurapay eelneva kirjaliku nõusolekuta kasutada Aurapay pakutavaid HTML-logosid, kui ta korraldab nende kaudu veebiliiklust, kasutades Aurapay kaupmehe teenust, enampakkumise tööriista või Aurapay partnerprogrammi. Kasutaja ei tohi logosid võltsida, täiendada, modifitseerida, teisendada ega muuta, kasutada neid Aurapay või teenuste kritiseerimiseks ega kuvada neid kujul, mis viitab Aurapay pakutavale sponsorlusele või toetusele. Kõik õigused, omandiõigused ja intressid seoses Aurapay veebisaidi, selle sisu, teenuste, teenustega seotud tehnoloogiate ning kõigi nende abil loodud või tuletatud tehnoloogiate ja sisuga kuuluvad üksnes Aurapayle või Aurapay litsentsiandjatele.

12.8. Telefonikõne kasutajale (mobiiltelefoni number).

Kui kasutaja telefoninumber ei ole kantud ühtegi helistamiskeelu (DNC) nimekirja, siis eeldatakse, et kuna kasutaja on esitanud oma telefoninumbri (sealhulgas mobiiltelefoni numbri) Aurapayle, on ta nõustunud Aurapay kõnedega, sealhulgas automaatvalija, salvestatud sõnumi või SMSi (lühisõnum) vormis. Aurapay edastab kasutajale telefoni või SMSi teel teateid ja uudiseid järgmistel eesmärkidel: i) teade seoses kasutaja kontoga; ii) veaotsing seoses kasutaja kontoga; iii) pretensioonide lahendamine; iv) maksete sissenõudmine; v) kasutaja arvamuse ärakuulamine juurdluse või küsimustiku vahendusel; vi) teade seoses soodustuste või reklaamidega; vii) muul juhul, kui teade on vajalik selleks, et kasutada kontot või täita kasutustingimusi, põhimõtteid, kohaldatavaid seadusi või muid Aurapay ja kasutaja vahel sõlmitud tingimusi. Kasutaja telefoninumber võidakse esitada näiteks konto avamise käigus, lisada pärast konto avamist, anda Aurapay töötajatele või esitada olukorras, kus kasutaja võtab vastava numbri kaudu Aurapayga ühendust. Kasutaja telefoninumbrit ei avaldata kolmandatele isikutele ilma kasutaja eelneva nõusolekuta ja seejuures järgitakse Singapuri isikuandmete kaitse seadust (PDPA). Telefoninumbri võib avalikustada Aurapayga seotud ettevõtetele või Aurapay teenuseosutajatele, näiteks arveldus- või sissenõudmisagentidele. Sellised ettevõtted või teenuseosutajad on sõlminud Aurapayga lepingu, et aidata Aurapayl teostada oma õigusi või täita oma kohustusi kasutustingimuste, põhimõtete, kohaldatavate seaduste või muude Aurapay ja kasutaja vahel sõlmitud tingimuste kohaselt. Kasutaja nõustub, et sellised ettevõtted või teenuseosutajad edastavad kasutajale teateid automaatvalija, salvestatud sõnumi või SMSi vahendusel, et täita eelnimetatud Aurapay täpsustatud eesmärke Aurapay nõusoleku alusel, mitte omaenda eesmärkidel. Kasutajaga ühenduse võtmisel võib tekkida vajadus tasuda põhitasu või SMS-tasu.

12.9. Turundus.

Kui kasutaja saab teenuste kaudu teavet teiste kasutajate kohta, peab ta hoidma selle teabe saladuses või konfidentsiaalsena ja kasutama seda üksnes teenustega seotud juhtudel. Kasutaja ei tohi teavet avalikustada, lekitada ega levitada kolmandatele isikutele ega kasutada seda turunduseesmärgil ilma teise kasutaja sõnaselge nõusolekuta.

12.10. Paroolide kaitse.

Kasutaja vastutab teenuste kasutamiseks vajaliku tunnuse, parooli, isikliku registreerimisnumbri (PIN) või muu koodi nõuetekohase kaitse ja haldamise eest tervikuna või osaliselt.

12.11. Maksud.

Kasutaja otsustab oma äranägemise järgi ja omal vastutusel, millised maksud tema tehtud või saadud maksete kohta kehtivad. Kasutaja peab omal vastutusel nõuetekohaselt makse koguma ja neist teatama või tasuma need vastavatele maksuhalduritele. Aurapay ei vastuta otsuste eest selle kohta, kas kasutaja tehingutele võidakse kehtestada mingeid makse, ega selliste tehingute puhul tekkivate maksude kogumise, aruandluse või maksmise eest. Kui teenuseid tellitakse välismaalt, tunnistab ja nõustub kasutaja, et ta võib olla kohustatud kinni pidama makse või täitma muid kohustusi kohaldatavate maksuseaduste alusel. Lisaks võib kasutaja toodete või teenuste müüjana olla kohustatud maksma käibe-, tarbimis-, tulu- või muud maksu. Kasutaja peab omal vastutusel kohalike maksuhaldurite või nõustajate juures üle kontrollima, milliseid makse kasutaja tehtud või saadud maksetele kohaldatakse, ning need maksud tasuma. Teenustega seotud tasudele ei kohaldata maksude, tollimaksude ega muid mahaarvamisi ning teenustasude eest või tõttu ei tehta mahaarvamisi ega kinnipidamisi. Kui kohalikud seadused nõuavad maksu mahaarvamist või kinnipidamist, vastutab selle eest üksnes kasutaja.

12.12. Terviklik leping ja selle edasikestmine.

Aurapay platvormi jaotises „Aurapay veebisaidi tingimused“ kirjeldatud kasutustingimused ja kohaldatavad põhimõtted moodustavad ainsa ja tervikliku lepingu kasutaja ja Aurapay vahel seoses teenustega. Artikkel 3 (Konto sulgemine), artikkel 10 (Kasutaja hüvitamiskohustus ja Aurapay võetud meetmed), artikkel 11 (Pretensiooni esitamine Aurapay vastu), artikkel 12 (Üldsätted), artikkel 13 (Mõisted) ja kasutustingimuste muud tingimused jäävad oma olemuse tõttu kehtima ka pärast seda, kui kasutustingimused on kehtetuks tunnistatud. Kui kasutustingimuste mõni säte muutub kehtetuks või jõustamatuks, kõrvaldatakse või kustutatakse see kasutustingimustest ja kasutustingimuste ülejäänud sätted jäävad täisulatuses kehtima.

12.13. Loovutamine.

Kasutaja ei tohi kasutustingimustest tulenevaid õigusi ega kohustusi loovutada ega üle anda ilma Aurapay eelneva kirjaliku nõusolekuta. Aurapay jätab endale õiguse igal ajal loovutada või üle anda kasutustingimustest tulenevaid õigusi ja kohustusi.

12.14. Tõlgitud kasutustingimused.

Kasutustingimuste tõlge esitatakse üksnes kasutajate mugavuse huvides ja selle eesmärk ei ole muuta kasutustingimustes esitatud tingimusi. Kui ingliskeelsete ja teistesse keeltesse tõlgitud kasutustingimuste vahel esineb lahknevusi või vastuolusid, tuleb lähtuda ingliskeelsest versioonist.

12.15. Loobumiskeeld.

Isegi kui Aurapay ei võta meetmeid kasutaja või kolmanda isiku rikkumise vastu, ei tähenda see loobumist Aurapay õigusest võtta meetmeid järgneva või sama rikkumise vastu.

12.16. Õiguste omandamine.

Kasutaja nõustub, et kui Aurapay teeb makseid seoses kasutaja esitatud või teostatud nõude, makse tühistamise või tagastusnõudega makse saaja vastu, võtab Aurapay endale vastava kasutaja õiguse sellise makse saaja või kolmanda isiku vastu ja teostab seda õigust oma äranägemise järgi otse või kasutaja nimel.

12.17. Aurapay vastutuse piiramine tegurite tõttu, mida me ei saa mõjutada.

Kasutaja mõistab, et allnimetatud põhjustel võivad kasutajad Aurapay teenust kasutades kahju kanda. Kasutaja tunnistab ja nõustub kasutama Aurapay teenust, olles täielikult teadlik alltoodust, ega võta Aurapayd selle eest vastutusele:

 • raha ja/või krüptoraha, mis kasutaja on Aurapay teenuste kaudu kontole maksnud, vahetatakse kasutaja juhiste kohaselt teise raha ja krüptoraha vastu. Valuutakursside kõikumise tõttu tekivad erinevused sissemakstud ja vahetatud summa vahel. Lisaks määratakse vahetatav summa alles pärast seda, kui kasutaja on vahetamiseks juhised saanud ja kui Aurapay on maksetaotluse menetlenud;
 • kasutaja võib vahetuskursi kõikumise tõttu kahju kanda seoses teatava viivitusega alates hetkest, mil kasutaja annab korralduse vahetus teha, kuni hetkeni, mil kurss konverteeritakse meie platvormil;
 • punktides a ja b märgitud kahju tekib siis, kui Aurapay teenuseid kasutatakse raha ja krüptoraha vahetamiseks;
 • Aurapay teenused ei pruugi olla igal ajal kõigis jurisdiktsioonides kättesaadavad, kuna igas riigis kehtivad erinevad parimad tavad, seadused ja eeskirjad.

13. Mõisted

“Konto”: Aurapay isiklik konto, premier-konto, ärikonto või kommertskonto või muu Aurapay antud õigus teenuste kasutamiseks.

“Konto individuaalne seadistamine”: Aurapay veebisaidi jaotis, kus kasutaja saab pärast sisselogimist oma seadistusi vaadata ja muuta. See hõlmab erinevaid konto seadistusi, näiteks seoses isikuandmetega, makseviiside üksikasjadega, eelnevalt heakskiidetud maksete tegemise lubadega, müügivahenditega, teavitamise eelisjärjekorraga või API-juurdepääsuloaga.

“Sidusettevõtted”: “Bitwallet Limited OÜ” otsese või kaudse kontrolli all olevad tütarettevõtted või muud ettevõtted, mis on Aurapayga seotud ühisomandi või -kontrolli kaudu.

“Heakskiitmine või autentimine”: ostja sõnaselge luba kaupmehele seoses makse tegemisega. Loa andmine tähendab, et kaupmees on ostja nimel nõustunud kasutustingimustega iga makse tegemisel.

“Ärikonto”: konto, mida kasutatakse peamiselt ettevõtte (juriidilise isiku), mitte üksikisiku, perekonna või leibkonna jaoks. Seda saab kasutada ainult ärikasutaja (üksikisik ei saa seda kontot kasutada).

“Äri- ja kommertskonto”: ettevõtte kasutatav konto. Seda saab kasutada ainult ärikasutaja (üksikisik ei saa seda kontot kasutada).

“Tööpäev”: argipäevad esmaspäevast reedeni, välja arvatud Singapuri riigipühad.

“Tagastusnõue”: ostja otsetaotlus makse tühistamiseks deebetkaardi ettevõttele, krediitkaardi ettevõttele või deebet- või krediitkaardi väljastanud pangale, kellega ostja on seotud.

“Nõue”: otsene pretensioon, mille kasutaja esitab Aurapay abikeskusele seoses maksetega kasutustingimuste artikli 7 alusel.

“Kasutustingimused tulundusühenduste jaoks”: kasutustingimused, mille iga tulundusühendus peab sõlmima otse Aurapay arveldusi menetleva asutusega.

“Teabevahetus”: teave, mis Aurapay esitab kasutajale seoses konto või tehingutega, sealhulgas järgmine teave: kasutajaga kokkulepitud põhimõtted (sealhulgas nende uuendused või muudatused), iga-aastane avalikustamine, kirjalik kviitung või kinnitus tehingute kohta, üksikasjalik konto väljavõte ja ajalugu, üksikasjalik maksude väljavõte, mida Aurapay on kohustatud esitama.

“Klienditeenindus”: Aurapay pakutav klienditeenindussüsteem, mida kasutaja saab igal ajal Aurapay kontakti kaudu veebis kasutada.

“Digikaubad”: tooted, mida levitatakse ja kasutatakse elektroonilisel kujul.

“Pretensioon”: pretensioon, mis kasutaja esitab otse Aurapay vastu Aurapay kontaktandmete vahendusel kasutustingimuste artikli 7 alusel.

“Viga”: töötlemisviga, mis tuleneb Aurapay või selle tarnijate ebaõigetest kontotoimingutest (sisse- või väljamaksed) seoses kasutajaga.

“Teenustasu”: kulud, mis on vajalikud selleks, et vääringut konverteerida, krediit- või deebetkaarti kinnitada, taotlusi või üksikisikute vahelisi makseid registreerida.

“Teave”: – kontoteave, mis kasutaja Aurapayle esitab, sealhulgas isikuandmed, finants- või muu teave kasutaja või tema äritegevuse kohta.

“Kättesaamata toode”: kasutaja pretensioon makse tegemise kohta, kui kasutaja sõnul ei ole ta ostetud toodet veel kätte saanud.

“Kaupmees või müüja”: samatähenduslikud. Mõlemad mõisted viitavad kasutajale, kes müüb tooteid ja/või teenuseid ja saab nende eest tasu, kasutades Aurapay teenuseid.

“Makseviisid”: makseviisid, mida kasutatakse tehingute rahastamiseks. Makseviisidena saab kasutada saldot, kiirülekannet, krediitkaarti, deebetkaarti ja vahetuskoodi (ei pruugi olla saadaval).

“Aurapay” või “meie ettevõte” (kasutustingimustes ühisnimetusega “Aurapay”) – Bitwallet Limited OÜ.

“Teenused” (kasutustingimustes koos: “Teenused”) kõik tooted või teenused või nende muud omadused, tehnoloogiad ja/või funktsioonid, mida Aurapay pakub oma veebisaidi kaudu või muul viisil.

“Üksikisikute vaheline makse”: maksed kasutaja sõpradele või pereliikmetele seoses toodete ja/või teenustega, näiteks kasutaja kantud üüri- ja toitlustusarved või liisingumaksed.

“Põhimõtted”: põhimõtted või muud küsimused, milles kasutaja ja Aurapay on kokku leppinud ning mis on saadaval Aurapay veebisaidil või seoses Aurapay teenuste kasutamisega.

“Vahetuskood”: tähtedest, numbritest ja/või märkidest koosnev kood, mis lisatakse kinkekupongidele, reklaamkupongidele või muudele reklaamitavatele toodetele/kaupadele ning mida kasutatakse kasumi saamiseks.

“Piiratud toimingud”: kasutustingimuste artiklis 9 sätestatud toimingud.

“Makse tühistamine”: kasutaja saadud makse tühistamine Aurapay poolt järgmistel põhjustel: a) maksja pank tunnistab makse kehtetuks; b) Aurapay või tema sidusettevõtted on makse ekslikult üle kandnud; c) ülekande tegijal ei ole õigust makset teha (nt kui maksja kasutab varastatud krediitkaarti); d) kasutaja on saanud makse seoses toiminguga, mis rikub kasutustingimusi, Aurapay kasutus- või muid põhimõtteid; e) Aurapay on teinud nõude suhtes kasutajale ebasoodsa või kahjuliku otsuse.

“Müüja”: määratletud mõiste „Kaupmees“ all.

“Kirjeldusest oluliselt erinev”: määratletud kasutustingimuste artikli 7 punktis 1.

“Oluline muudatus”: kasutustingimuste mõne sätte muutmine, mis võib vähendada kasutajate õigusi või suurendada nende kohustusi.

“Isiklik konto”: üksikisiku konto. Kontole sisse logides saab konkreetne kasutaja kinnitada oma konto seadeid ja tehinguteavet.

“Kasutaja” või “Kasutajad”: kõik üksikisikud või juriidilised isikud, kes kasutavad Aurapay teenuseid.

“Rahalised vahendid”: eri vääringud ja krüptoraha liigid, mida kasutajad saadavad ning saavad Aurapay teenuse kaudu.

“Summa”: vääringute ja krüptoraha kogused, mida kasutajad saadavad ning saavad Aurapay teenuse kaudu.

“Makse” või “Rahasaadetis”: väärtuse (vääringu või krüptoraha summana) liikumine ühelt poolelt (näiteks inimeselt või ettevõttelt) teisele Aurapay teenuse vahendusel mingi kauba või teenuse eest.